wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

Regulamin

 
 
Tylkodlamnie.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Tylkodlamnie.pl, prowadzony jest przez AuViCon Monika Mazurkiewicz. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Cicha Góra 84, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5899/2007, NIP: 596 158 02 60 oraz Regon 080141735.
Telefon kontaktowy: +48 601 466 588.
 
 
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TYLKODLAMNIE.PL
 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.tylkodlamnie.pl jest własnością Moniki Mazurkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AuViCon Monika Mazurkiewicz z siedzibą w Nowym Tomyślu 64-300, Cicha Góra 84, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5961580260, REGON: 080141735, dalej zwanego „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: bok@tylkodlamnie.pl, tel.: 601466588.
1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.
1.3. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
1.4. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.
1.5. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
 
2. Zawarcie umowy sprzedaży
2.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
2.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.
 
3. Prawo odstąpienia od umowy
3.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
3.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
3.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Auvicon Monika Mazurkiewicz, Cicha Góra 84, 64-300 Nowy Tomyśl
3.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
3.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.
3.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.
 
4. Płatności
4.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AuViCon, zamówienie jest przekazywane do magazynu AuViCon. w celu przygotowania wysyłki.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A.
  PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy
  Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
  Kapitał zakładowy: 4.000.000 złotych w całości opłacony
  Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą
 • Gotówką przy odbiorze osobistym.

 
4.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.
4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
4.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.
 
5. Dostawa
5.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
5.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
5.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
5.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
5.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:
a) Firmy kurierskiej
- przesyłka kurierska
- przesyłka kurierska za pobraniem
5.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
5.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 
6. Reklamacje
6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.
6.3. Kupujący może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.
6.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.
 
7. Świadczenie usług drogą elektroniczną
7.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego, dalej zwanego „Newsletterem”.
7.2. Do korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
7.3. Celem rozsyłania Newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
7.4. Subskrypcji Newslettera można dokonać na stronie Sklepu podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji Newsletter’a można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie.
7.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newsletter’a poprzez kliknięcie zawartego w nim linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: bok@tylkodlamnie.pl.
7.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dla celów promocyjnych, handlowych i marketingowych.
7.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newslettera po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

 
8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa punkt 1.1 Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
8.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący. Podanie danych osobowych przy rozpoczęciu subskrypcji newslettera jest także dobrowolne, niemniej niezbędne do prawidłowego dostarczania newslettera.
8.3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8.4. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1., chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach np. celach marketingowych.
8.5. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę dostawy zamówienia lub usługę płatności. Dane osobowe kupującego mogą zostać również udostępnione podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe, podmiotowi dostarczającemu usługę serwera, podmiotom z branży informatycznej utrzymującym lub udoskonalającym sklep internetowy, organom administracji podatkowej.
8.6. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy przetwarzane są przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu lub rezygnacji z subskrypcji newslettera.
8.7. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
9. Postanowienia końcowe
9.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.
9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: bok@tylkodlamnie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 601466588.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827).
9.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
9.5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
9.6. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.
9.7. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.
9.8. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
9.10. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.11. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2018 r.
 
 
Dane do wpłaty:
Dane do wpłaty znajdują się poniżej. Informacje te, umieszczane są także w mailu wysyłanym do klienta po potwierdzeniu zamówienia. Pamiętaj, aby w tytule przelewu, wpisać zawsze tylko numer zamówienia.

AuViCon Monika Mazurkiewicz
Cicha Góra 84
64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: + 48 601 466 588

 
 
Nest Bank SA. 86 2530 0008 2021 1050 0626 0001
 
 

Przejdź do strony głównej